Общи условия /ОУ/ на „КСТ“ ООД

 1. Общи положения

  Настоящите Общи условия (ОУ) са изготвени и установени на основание чл. 298, ал. 1 от Търговския закон от „КСТ” ООД, с ЕИК 831850563, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин 1, бул. Сливница № 357.

 2. Сключване на договор
  1. Настоящите общи условия се прилагат към всяка оферта или всяка продажба, сключена от „КСТ” ООД. Всички наши доставки се извършват съгласно настоящите Общи условия за продажба и доставка.
  2. За всяко изменение или отклонение на настоящите ОУ е необходимо писменото ни съгласие с оглед тяхната действителност и важат само за конкретния случай. Настоящите Общи условия дерогират противоречащи им общи условия за покупка на купувача.
  3. С предаването на фактурата от Продавача на Купувача или негов представител на ръка, по пощата, по имейл, чрез куриери или по друг начин, Купувачът декларира, че е запознат и приема безусловно и изцяло настоящите общи условия.
 3. Цени
  1. Цената на Стоката или услугата се вписва във фактурата, издадена от Продавача и/или стокова разписка и/или друг документ, изготвени от Продавача.
  2. Всички транспортни разходи за доставка на стоките са за сметка на Купувача.
  3. Евентуално предоставени отстъпки или намаления важат само за съответната доставка, а не и за последващи поръчки или доставки.
 4. Плащане и неустойки
  1. Задълженията по издадените от „КСТ” ООД фактури са платими по банков път или в брой след издаване на фактурата.
  2. В случай на отложено плащане, това се посочва изрично във фактурата, като се посочва и срока, в който трябва да се извърши плащането.
  3. При забава в плащанията, се дължи неустойка за забава в размер на 0,1% на ден от стойността на дължимата сума, но не повече от 20% от стойността й.
  4. При наличие на задължения по няколко фактури, „КСТ” ООД има право въпреки посоченото от Купувача основание за плащане, да приспадне най-напред неговите по-стари задължения. При наличие на забава в плащанията по фактури, чиито падеж за плащане е настъпил, Продавачът има право да откаже последващи заявки на Купувача преди пълното изплащане на предходните доставки.
 5. Срок на доставка и приемане
  1. Купувачът декларира, че получателя на стоката е негов представител и потвърждава действията на представителя по получаване на стоката, в случай, че получател на стоката не е самият Купувач.
  2. Срокът за извършване на доставката от Продавача е до 10 дни от сключване на договора, освен ако не е уговорен писмено друг срок за доставка.
  3. При неизпълнение на задължения от общите условия от страна на Купувача, срокът за доставка спира да тече – до изпълнение на съответното задължение.
  4. Ако поради форсмажорни обстоятелства или други събития, за които „КСТ” ООД няма вина, настъпи временно възпрепятстване на доставката, то тогава срокът за доставка се удължава с периода, през който трае събитието. Ако поради горепосочените причини или в резултат щети, за които Продавачът няма вина, доставката временно е невъзможна, задължението за доставка отпада.
  5. Ако Купувачът не се яви да получи Стоката в уговорения срок или ако не е уговорен срок за доставката в 3 –дневен срок след изпращане от Продавача на покана, Продавачът може да развали договора, без да дава допълнителен срок или да остави на склад непотърсената стока, като разходите в последния случай са за сметка на Купувача.
  6. Доставката се извършва франко склад на Продавача, освен ако писмено не е уговорено друго.
  7. Може да се уговори предаване на Стоката на друго място или на превозвач, като в тези случаи рискът от погиването и повреждането й преминава върху Купувача от момента, в който Стоката напусне склада на Продавача. Ако по искане на Купувача стоката бъде експедирана или изпратена до неговото седалище, то рискът преминава в Купувача, щом пратката бъде предадена на лицето, извършващо транспорта. Ако експедирането се забави по желание на Купувача, рискът преминава в него при обявяване на готовност за експедиция.
  8. Ако Купувачът се откаже от доставката, след сключването на договора, Купувачът дължи 10 % от дължимото възнаграждение като неустойка.
  9. За всяка отделна доставка „КСТ” ООД издава стокова разписка или приемо-предавателен протокол, която съпровожда стоката, описана във фактурата и която клиентът подписва при получаване на доставката. С подписа си върху стоковата разписка или приемо – предавателния протокол, клиентът дава съгласието си относно количествата и качеството на стоките описани в нея. Приемането на стоката се счита за извършено с подписването на съответната стокова разписка, приемо-предавателен протокол или фактура.
  10. При поръчки, които се състоят от няколко частични доставки, неизпълнението, закъснялото или неточното изпълнение на една от тях, не влияе на останалите доставки от поръчката. Частични доставки са допустими.
 6. Запазване на собствеността, рекламации

  1. Всички стоки, продадени и доставени от Продавача, остават собственост на Продавача до пълното и окончателно изплащане на цената.
  2. „КСТ” ООД има право да изиска обратно доставените стоки, в случай че купувачът просрочи изпълнението на паричните задължения по договора. Длъжникът поема транспортните разходи.
  3. Клиентът няма право да залага стоките, нито да обезпечава с тях свои задължения докато не е заплатил тяхната стойност.
  4. Срокът за рекламация при доставка на стока с недостатъци или поради доставка на очевидно друга стока, различна от поръчаната е до 2 дни от получаването на стоката. Рекламацията трябва да се извърши в писмен вид. В противен случай се счита, че Купувачът е приел стоката по вид и количество съгласно уговореното.
  5. Възражения и рекламации не се приемат, ако стоката е била увредена поради неправилно товарене, транспорт, разтоварване от купувача или неспазване на инструкциите за съхранение.
 7. Допълнителни разпоредби
  1. За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
  2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане посредством съответните процедури или механизми за постигане на споразумения.
  3. В случаите когато споразумение не може да бъде постигнато в рамките на 30 дни от датата на възникване на спора, той се решава алтернативно по един от следните начини: От компетентния за това държавен съд или от едноличен арбитър, определен от председателя на АС БТПП. Едноличният арбитър решава поставените за разглеждане пред него спорове само въз основа на писмени документи и без явяване на страните по спора. В изключителни случаи и по преценка на определения по настоящия ред арбитър, може да се насрочи открито арбитражно заседание с призоваване на страните.
  4. КСТ ООД запазва правото си да променя Общите условия. Промените влизат в сила в 3-дневен срок от обявяването им на официалната интернет страница на „КСТ” ООД, а именно: https://www.kst-bg.com
  5. Настоящите Общи условия и правила са приети от „КСТ” ООД и са в сила от 11.11.2015 год.