КСТ

Общи търговски условия /ОУ/ на „КСТ“ ООД

Общи търговски условия /ОУ/ на „КСТ“ ООД I. Общи положения Настоящите Общи условия (ОУ) са изготвени и установени на основание чл. 298, ал. 1 от Търговския закон от „КСТ” ООД, с ЕИК 831850563, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин 1, бул. Сливница № 357. II. Сключване на договор 1. […]