What have to know when we choose cables for our fiber optic network

Оптичните кабели са гръбнака на нашите оптични мрежи и правилния им подбор в най-висока степен определя каква преносна среда ще бъде осигурена за предаваните по мрежата сигнали. В тази връзка ще бъдат представени някои интересни факти, които да имаме предвид при направата на правилния избор.

Знаете ли, че водородни молекули (H2) и хидроксилни групи (ОН) на водните молекули, наред с механичните повреди от неправилна експлоатация, са основните фактори водещи до промяна в оптичните свойства на оптичните влакна. Това лесно може да се покаже със следните две химични реакции, протичащи в средата на чистото кварцово стъкло при наличие на гореспоменатите компоненти:

Si-O··O-Si + H2 → Si-O-H + H-O-Si

Si-O-O··Si + H2 → Si-O-O-H + H-Si,

Вследствие на тези процеси значително се намалява прозрачността на кварцовото стъкло, особено за сигналите с дължини на вълната 1383 и 1530nm, респективно и тяхната околност. Така например, незащитено от вода и водород оптично влакно може да промени затихването си за сигнали с дължина на вълната 1550nm от 0,2 на 0,65dB/km само за около 1000 часа. За специфичните дължини на вълната като 1383nm това затихване може да превиши няколко децибела.

За да бъда предотвратено описано деструктивно влияние, производителите на оптичен кабел използват редица защитни елементи – влагозащитни гелове (в тубичката и в пространството между самите тубички), метална обвивка (стомана или алуминий) и външна полиетиленова обвивка.

От тук сами можем да направим някои полезни изводи, а именно че:

– по-добър е оптичен кабел, в който като външна обвивка се използва HDPE (полиетилен с висока плътност) спрямо тези с MDPE (полиетилен със средна плътност). Определено втория тип са малко по-евтини;

– по-добър е оптичен кабел, който има допълнителна метална обвивка – гофрирана стомана или алуминий. Да не забравяме, че единствено металната обвивка спира на 100 % водните и водородните молекули;

– по-добър е оптичен кабел, които има гел в пространството между тубичките в сравнение със тъй наречените сухи кабели. Вторите са предпочитани от техниците, защото са по-удобни за работа, но… това не бива да е извинение от страна на инженерите, проектантите или мениджърите;

– качеството на защитният гел, намиращ се в тубичката също има важна роля. Освен за влагоизолация, той поддържа пластичните свойства на 250µm-защитната обвивка на оптичното влакно. От друга страна този гел изпълнява и ролята на амортизатор при наличие на вибрации приложени върху кабела, вследствие на транспортиране или полагане.

След представено кратко изложение, на вас уважаеми клиенти и партньори оставаме удоволствието сами да изберете конструкцията на необходимия Ви оптичен кабел, а ние екипът на КСТ оставаме на разположение за въпроси и препоръки.